×

Všeobecné obchodní podmínky pro Altlift newsletter

dle § 1751 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vydané společností Altlift s.r.o., IČ: 28133544, DIČ: CZ28133544 (neplátce DPH), se sídlem Korunní 2569/108, 101 00 Praha 10 – Vinohrady.

I. Základní ustanovení

1. Tyto Všeobecné obchodní podmínky pro Altlift newsletter (dále jen “VOP“) upravují smluvní vztah mezi Poskytovatelem a Uživatelem při poskytování služby Altlift newsletter dle § 1746 odst. 2 občanského zákoníku. Tyto VOP jsou nedílnou součástí každé smlouvy uzavřené mezi Poskytovatelem a Uživatelem. Odchylná ujednání ve smlouvě mají před zněním těchto VOP přednost.

2. a) Altlift newsletter – souhrn (dále též jen „Služba – souhrn“):

  • je Služba – souhrn poskytující odborné informace týkající se oblasti kryptoměn. Uživatel si zasílání této Služby – souhrn do e-mailové schránky může objednat na adrese (URL) www.altlift.cz.

b) Altlift newsletter (dále též jen „Služba“)

3. Poskytovatelem Služby a Služby – souhrn je společnost Altlift s.r.o., IČ: 28133544, DIČ: CZ28133544, se sídlem Masarykova 442/5, 252 19 Rudná. Poskytovatel je současně vlastníkem majetkových autorských práv k dílům, která tvoří Službu a Službu – souhrn. Jakékoliv kopírování a sdílení těchto děl je bez předchozího souhlasu Poskytovatele přísně zakázáno.

4. Uživatelem se stává svéprávná fyzická osoba nebo právnická osoba, která s Poskytovatelem uzavře smlouvu o poskytování Služby nebo svéprávná fyzická osoba nebo právnická osoba, která se rozhodne odebírat Službu – souhrn.

5. K uzavření smlouvy dojde:

6. K odebírání Služby – souhrn dojde:

7. Registrací se rozumí objednávka Služby nebo Služby – souhrn, kterou Uživatel provádí zadáním e-mailové adresy na www stránkách www.altlift.cz, potvrzením o tom, že se seznámil a souhlasí se Zpracováním osobních údajů, s VOP a odesláním registračního formuláře. Potvrzení o seznámení se s VOP a souhlas s VOP Uživatel vyjadřuje kliknutím na tlačítko „Odebírat”.

8. Uživatelským účtem se rozumí účet ve Službě nebo Službě – souhrn zřízený pro konkrétního Uživatele. Uživatelský účet obsahuje informace, které uvedl Uživatel, osobní údaje Uživatele, které Uživatel uvedl a souhlasí s jejich zpracováním ve Službě nebo Službě – souhrn.

9. 3. osobou se rozumí jakýkoliv jiný subjekt odlišný od Poskytovatele či Uživatele.

10. Uživatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že není oprávněn uzavírat smlouvu s Poskytovatelem a objednávat Službu nebo Službu – souhrn jménem 3. osob.

11. Registrací Uživatel vyjadřuje svůj jednoznačný souhlas a porozumění s těmito VOP a všemi ostatními podmínkami souvisejícími s objednanou Službou nebo Službou – souhrn, stejně jako s obsahem, specifikací a cenou jím objednané Služby nebo Služby – souhrn dle Smluvních podmínek využívání Altlift newsletteru Poskytovatele. Uživatel i Poskytovatel jsou povinni v průběhu trvání smlouvy dodržovat všeobecně platné právní předpisy a ustanovení VOP.

12. Uživatel uzavřením smlouvy rovněž prohlašuje, že se seznámil se Službou a z toho důvodu není v rámci poskytnuté Služby oprávněn požadovat vrácení již uhrazeného plnění za Službu s odůvodněním, že mu provedení Služby nevyhovuje. K vyzkoušení Služby může Uživatel využít bezplatnou část Služba – souhrn.

13. Uživatel v plné míře odpovídá za veškeré škody, které způsobí svým jednáním v rozporu s těmito VOP a/nebo právním řádem České republiky Poskytovateli.

14. V případě, že Uživatel porušuje tyto VOP, je Poskytovatel oprávněn Uživateli Službu nebo Službu – souhrn zrušit.

15. Zrušením Služby nebo Služby – souhrn se rozumí její pozastavení, ukončení.

II. Garance dostupnosti Služby nebo Služby – souhrn, poruchy a odstávky

1. Poskytovatel neručí za nefunkčnost či nedostupnost Služby nebo Služby – souhrn, která je zapříčiněna 3. osobou.

2. Poskytovatel nenese zodpovědnost za nedostupnost Služby nebo Služby – souhrn v případě nefunkčnosti připojení Uživatele k internetu.

3. V případě nefunkčnosti či poruchy Služby nebo Služby – souhrn je Uživatel povinen závadu reklamovat e-mailem nebo písemně na info@altlift.cz, a to nejpozději do 7 dnů od počátku nefunkčnosti Služby nebo Služby – souhrn.

III. Vyúčtování a platby

1. Dle čl. II. Smluvních podmínek využívání Altlift nevsletteru. Změny ve Smluvních podmínkách využívání Altlift newsletteru Poskytovatel včas oznamuje e-mailem na e-mailovou adresu Uživatele. Uživatel má právo změny Smluvních podmínek využívání Altlift newsletteru písemně odmítnout, a to nejpozději do dne, kdy nastane jejich účinnost. V případě, že Uživatel změny Smluvních podmínek využívání Altlift newsletteru v této době neodmítne, platí, že se smluvní vztah řídí novým zněním Smluvních podmínek pro využívání Altlift newsletteru. V případě, že Uživatel změny/nové úplné znění Smluvních podmínek využívání Altlift newsletteru odmítne, jsou Poskytovatel i Uživatel oprávněni příslušný smluvní vztah předčasně ukončit, a to vzájemnou dohodou či výpovědí. Výpovědní lhůta v takovém případě činí 1 měsíc od písemného oznámení o změně Smluvních podmínek využívání Altlift newsletteru druhé smluvní straně.

2. Účetním dokladem a podkladem pro platby jsou Smluvní podmínky využívání Altlift newsletteru, které jsou  dostupné na webové adrese:

3. Cena za poskytování Služby:

4. Jestliže Poskytovatel Registraci Uživatele potvrdí, učiní tyto další úkony:

  • pošle Uživateli platební údaje pro Službu.

5. Poplatky se považují za uhrazené dle čl. IV. bodu a) Smluvních podmínek využívání Altlift nevsletteru.

6. Poskytovatel neakceptuje písemná, faxová, e-mailová ani žádná jiná podobná potvrzení o zaplacení, pokud částka Poskytovateli ještě nedorazila.

7. Při mezinárodní platbě je Uživatel povinen uhradit veškeré poplatky spojené se zahraničním platebním stykem (nastavení poplatků „OUR“). V opačném případě Poskytovatel platbu neakceptuje a Uživatel je povinen dorovnat rozdíl tak, aby přišla Poskytovateli částka v plné požadované výši.

IV. Práva a povinnosti Uživatele

1. Uživatel se zavazuje provést na své straně veškerá opatření potřebná k zamezení zneužití Služby nebo Služby – souhrn. Uživatel je odpovědný za následky takového zneužití, jestliže k němu dojde.

2. Uživatel souhlasí s tím, že mu bude Poskytovatel zasílat e-mailem informace o novinkách v nabídce Služby nebo Služby – souhrn (obchodní sdělení).

3. Uživatel ručí Poskytovateli za správnost a úplnost údajů uvedených v Registraci. Zároveň je Uživatel povinen všechny změny ihned aktualizovat či nahlásit jejich změnu Poskytovateli. Poskytovatel neodpovídá za jakékoliv škody způsobené v důsledku uvedení neplatných či neaktuálních údajů.

4. V případě, že Uživatel porušuje tyto VOP nebo jiná ujednání s Poskytovatelem, je Poskytovatel oprávněn od smlouvy jednostranně odstoupit a poskytovanou Službu nebo Službu – souhrn zrušit.

5. Uživatel není oprávněn sdílet Službu nebo Službu – souhrn a informace získané prostřednictvím Služby a Služby – souhrn s 3. osobou. V případě, že Uživatel takto učiní, je Poskytovatel oprávněn Službu nebo Službu – souhrn zrušit bez vrácení sjednané ceny za Službu.

V. Ochrana osobních údajů Uživatele

1. Uživatel, který je fyzickou osobou, souhlasí se zpracováním svých osobních údajů Poskytovatelem ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

2. Účelem zpracování osobních údajů Uživatele je realizace práv a povinnosti při poskytování Služby nebo Služby – souhrn vč. marketingových účelů.

3. Osobní údaje Uživatele jsou zpracovány v rozsahu:

  • e-mailová adresa – povinný údaj,
  • jméno, příjmení, den a měsíc narození – nepovinné údaje.

4. Poskytovatel se zavazuje zabezpečit ochranu osobních údajů před neoprávněným nebo nahodilým přístupem, zabránit jejich změně, ztrátě či zničení, neoprávněnému přenosu či jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož i jinému zneužití.

5. Uživatel bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje uvádět správně a pravdivě a že je povinen je bez zbytečného odkladu aktualizovat.

6. Osobní údaje budou zpracovány po dobu trvání účelu zpracování osobních údajů Uživatele Poskytovatelem.

7. Osobní údaje Uživatele budou zpracovány v elektronické podobě automatizovaným způsobem.

8. Uživatel potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.

9. V případě, že by se Uživatel domníval, že Poskytovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života Uživatele nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:

  • požádat Poskytovatele o vysvětlení,
  • požadovat, aby Poskytovatel odstranil takto vzniklý stav.

10. Uživatel může souhlas se zpracováním osobních údajů kdykoli odvolat. Odvolání souhlasu je třeba učinit písemně nebo e-mailem na info@altlift.cz. Odvolání souhlasu může být důvodem pro ukončení poskytování Služby nebo Služby – souhrn ze strany Poskytovatele.

VI. Doba trvání dohody a její zánik

1. Dle čl. IV. Smluvních podmínek využívání Altlift nevsletteru.

2. Uživatel – spotřebitel má v souladu s ust. § 1829 z.č. 89/2012 Sb., občanský zákoník právo odstoupit od smlouvy ve lhůtě 14 dnů ode dne jejího uzavření. Vzhledem k tomu, že Uživatel – spotřebitel výslovně požádal Poskytovatele o započetí s poskytováním Služby před koncem lhůty pro odstoupení, bere na vědomí, že je povinen uhradit Poskytovateli celou část sjednané ceny.

VII. Závěrečná ustanovení

1. Veškerá ujednání mezi Poskytovatelem a Uživatelem se řídí platným a účinným právním řádem České republiky.

2. S ohledem na to, že smluvní vztah je zakládán na delší dobu, a v tomto čase může dojít ke změnám na trhu či legislativě, vyhrazuje si Poskytovatel ve smyslu § 1752 občanského zákoníku oprávnění tyto VOP v přiměřeném rozsahu měnit. Nové znění VOP zveřejní Poskytovatel na svých www stránkách a Uživatel bude na takovou případnou změnu upozorněn e-mailem, a to v přiměřené lhůtě předtím, než nové VOP vstoupí v účinnost. Uživatel má právo změny VOP písemně odmítnout, a to nejpozději do dne, kdy nastane jejich účinnost. V případě, že Uživatel změny VOP v této době neodmítne, platí, že se smluvní vztah řídí novým zněním VOP. V případě, že Uživatel změny/nové úplné znění VOP odmítne, jsou Poskytovatel i Uživatel oprávněni příslušný smluvní vztah předčasně ukončit, a to vzájemnou dohodou či výpovědí. Výpovědní lhůta v takovém případě činí 1 měsíc od písemného oznámení o změně VOP druhé smluvní straně.

3. Smluvní strany se dohodly, že veškerá korespondence mezi nimi se považuje za doručenou i v případě, že bude zaslána na e-mailovou adresu. E-mailová korespondence má dle dohody smluvních stran hodnotu písemné formy.

4. Uživatel a Poskytovatel se zavazují řešit případné spory smírnou cestou, popř. pomocí mediátora.

Tyto VOP nabývají účinnosti dnem 1.1.2019.

Kontakt
Opište kód: captcha

Altlift s.r.o.

+420 725 241 781
info@altlift.cz

Korunní 2569/108
101 00 Praha 10 - Vinohrady

IČO: 28133544

Total market cap: $
Dominance: %
Copyright © 2020 Altlift.cz